Ügyek

Ügyek

Közoktatási feladatok
 • Tankötelesek nyilvántartásának vezetése, tankötelezettség hivatalból elrendelése és a tankötelezettség teljesítésének felügyelete
 • Szakértői vizsgálatokon való megjelenésre kötelezés, mulasztás esetén a gyermekjóléti szolgálat értesítése
 • A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatásának bejelentése
Rehabilitációs igazgatási feladatok
 • Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmek elbírálása, időszaki orvosi felülvizsgálat, hatósági bizonyítvány kiállítása
 • Megváltozott munkaképességű személyek nemzetközi vonatkozású ügyeinek intézése
 • A jogalap nélkül kifizetett ellátások visszakövetelése
 • Megállapított rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó rehabilitációs terv készítése és záró értékelése
 • Egyéni foglalkoztatási megállapodások jóváhagyása, ellenőrzése
 • Szolgáltatást kérők nyilvántartásba vétele
 • Megtérítési eljárások lefolytatása
 • Méltányossági kérelmek elbírálása
 • Szakértői feladatkörben komplex minősítések elvégzése
Nyugdíjbiztosítási feladatok
 • Öregségi nyugdíj, hozzátartozói nyugellátások megállapítása
 • Szolgálati idő, jogosultsági idő igazolása, nyilvántartás adatainak egyeztetése, hatósági bizonyítvány kiállítása
 • Visszafizetési, megtérítési kötelezettség, mulasztási bírság megállapítása
 • Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra
 • Rokkantsági járadék, korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék, politikai rehabilitációs célú nyugdíj-kiegészítés, baleseti járadék megállapítása
 • Bányászok egészségkárosodási járadékának megállapítása, átmeneti bányászjáradék megállapítása
Szociális igazgatási feladatok
Vadászati feladatok
 • Vadászterületekhez kapcsolódó ügyek (vadászterület határának megállapítása, legkisebb mértékétől való eltérés engedélyezése, földterületet vadászterületté minősítése, haszonbérleti szerződés jóváhagyása, vadászterületek nyilvántartása)
 • Vadászati jog kényszerhasznosításával kapcsolatos intézkedések
 • Hatósági vadászat elrendelése, tilalmi időben történő vadászat engedélyezése, elrendelése
 • Apróvad-tenyésztési tevékenység folytatásának és apróvad zárttéri tartásának engedélyezése, a vad vadászterületek közötti szállításának engedélyezése
 • Vad vadászterületek közötti szállításának, illetve vadászterületre történő kiengedésének engedélyezése
 • Vaddisznó vadaskertbe történő kihelyezésének engedélyezése
 • Vad és élőhelye védelmének biztosítása, vadgazdálkodási és vadvédelmi bírság kiszabása
 • Emlősök kotorékainak elgázosításával, vadászható vadfaj gyérítésével, szelektív hatású méreg, altató és bénító lövedékes fegyver használatával kapcsolatos engedélyezési eljárás
 • Vadászati idény meghosszabbítása, megrövidítése, korlátozása, vadászterületen a vadászat felfüggesztése és egyéb intézkedések megtétele
 • Vadászati kíméleti területté minősítés, vadászati kíméleti területen vadászat engedélyezése
 • Vadgazdálkodási üzemterv (módosítás) jóváhagyása
 • Hivatásos vadászok nyilvántartásba vétele
 • Hivatásos vadászigazolvány, szolgálati napló, jelvény kiadása, bevonása
 • Vadazonosító jelek kiadása, elszámolásának ellenőrzése
 • Vadászati napló   és teríték nyilvántartások vezetésének ellenőrzése, hitelesítése
 • Vadászati engedély kiadása, vadászjegy és vadászati engedély visszavonása
 • Vaddisznó és róka fényszóróval történő éjszakai vadászatának engedélyezése
 • Trófeabírálat elvégzése, hatósági bizonyítvány kiállítása, trófeabemutatási kötelezettség ellenőrzése
 • Egyéni és társas vadászatok ellenőrzése, társasvadászat megrendezésének megtiltása
 • Vadkárbecslői szakértői névsor összeállítása és közzététele
 • Területi vadgazdálkodási tanács működésével kapcsolatos feladatok ellátása
Halászati feladatok
 • Halgazdálkodási vízterület nyilvánításba vétele
 • Vízi állatokból származó anyagok silózására vonatkozó tevékenység engedélyezése
 • Veszélyeztetett őshonos halállományok mentésével kapcsolatos eljárások
 • Kíméleti terület kijelölésével és meghosszabbításával kapcsolatos eljárások
 • Vízhasználati módok korlátozásával kapcsolatos eljárások
 • Élőhely- és állományvédelmi intézkedések (halállományt veszélyeztető gerinces állatfajokkal kapcsolatos intézkedések)
 • Kifogott őshonos halak más halgazdálkodási vízterületre, haltermelési létesítménybe telepítésének engedélyezése
 • Horgászati tilalom, korlátozás elrendelése, tilalmi idő módosítása, felmentés engedélyezése
 • Halgazdálkodási terv jóváhagyása, módosítása
 • Halászati engedély kiadása, állami halászjegy kiadása, halászati engedély, halászjegy, horgászjegy visszavonása, megsemmisült vagy elvesztett halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy pótlása
 • Horgászvizsga bizonyítványának kiadása, felmentés engedélyezése
 • Tiltott halfogási eszközök tekintetében felmentés kiadása
 • Haltelepítés felfüggesztése, megtiltása, ellenőrzése
 • Halászati őrzés módjának, halászati őr foglalkoztatásának nyilvántartásba vétele
 • Jogosulatlanul kifogott hal esetében szankciók alkalmazása
 • Természetvédelmi oltalom alatt nem álló, nem fogható halfajok fogási tilalma alól felmentés
 • Ponty faj esetében a fajlagos tilalmi idő alóli felmentés engedélyezése 5 éves időtartamra
Erdészeti feladatok
 • Erdőterv elfogadása, módosítása
 • Szabad rendelkezésű erdő átminősítése nem szabad rendelkezésű erdővé
 • Állami tulajdonban lévő, védelmi és közjóléti rendeltetésű, természetes, természetszerű és származék erdőben tarvágás engedélyezése
 • Erdő fátlan állapotban tartásának engedélyezése
 • Erdészeti létesítményekkel kapcsolatos engedélyezési eljárások
 • Közjóléti berendezés, létesítmény engedélyezési eljárások
 • Erdő rendeltetéseinek, üzemmódjának megváltoztatása, fásítás és erdő telepítésének engedélyezése
 • Engedély nélküli, vagy az engedélytől eltérően telepített erdő, vagy fásítás fennmaradásának engedélyezése
 • Erdő igénybevételének érvényes elvi engedély mellett történő engedélyezése, az engedély meghosszabbítása
 • Turistaút, kerékpárút együttes használatának engedélyezése
 • Fás szárú energetikai ültetvény telepítésének engedélyezése
 • Erdészeti magánút műtárgyának építésére, bővítésére, korszerűsítésére vagy fennmaradására vonatkozó önálló engedélyezése
 • Természetes mageredetű erdőfelújításhoz kapcsolódó véghasználat, valamint szálalás végrehajtásának engedélyezése
 • Erdő igénybevételének engedélyezése
 • Erdészeti szaporítóanyag gyűjtésének engedélyezése
 • Lovas és kerékpáros technikai sportverseny engedélyezése erdőben
 • Erdészeti magánút építésének, bővítésének, korszerűsítésének vagy fennmaradásának engedélyezése
 • Tervezett erdőgazdálkodás, fásírás, telepítés, fakitermelés korlátozása, tiltása
 • Cserjék kitermelésének, gyűjtésének korlátozása, cserjék kivágásának engedélyezése vízgazdálkodási elsődleges rendeltetésű erdőben
 • Fakitermelés, erdőgazdálkodási tevékenység, fás szárú energetikai ültetvény felszámolásának elrendelése
 • Erdőgazdálkodási bírság, erdővédelmi bírság kiszabása
 • Tervezett erdőgazdálkodás tevékenység bejelentése (Terv bejelentő)
 • Erdőgazdálkodási tevékenység végrehajtásának bejelentése (Végrehajtás bejelentő)
 • Fásítás és szabad rendelkezésű erdő telepítésének bejelentése
 • Talajkár, erdőkár bejelentése
 • Mész- és faszénégető bejelentése
 • Fásításból, szabad rendelkezésű erdőből történő fakitermelés, szabad rendelkezésű erdő mezőgazdasági művelésbe vonása
 • Szabad rendelkezésű erdő mezőgazdasági művelésbe vonása
 • Közlekedési korlátozás bejelentése
 • Jogosulatlan fakitermelés, egyéb erdőkárosítás bejelentése
 • 5 évnél rövidebb időre létesített vadkárelhárító kerítés bejelentése
 • Fás szárú energetikai ültetvény telepítésének vagy megszüntetésének bejelentése
 • Fahasználatok, fásításból és szabad rendelkezésű erdőből történő fakitermelés, erdőgazdálkodási tevékenység, erdősítés ellenőrzése
 • Nyilvántartások vezetése (erdőgazdálkodói nyilvántartás, erdészeti és jogosult erdészeti szakszemélyzet-nyilvántartás, erdei közjóléti létesítmény nyilvántartás, erdei lovaglásra bejelentett és járműközlekedésre kijelölt utak nyilvántartása, erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírságok nyilvántartása, támogatott erdőfelújítással, erdőtelepítéssel kapcsolatos nyilvántartás)
Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok
 • Egységes környezethasználati engedélyezési eljárások (engedélyezés, felülvizsgálat, módosítás, ellenőrzés)
 • Zajmérés, rezgésmérés, zajterhelési határérték betartása alóli felmentés, zajvédelmi, rezgésvédelmi eljárások
 • Védelemben részesülő állatfajok egyedének tartásához, hasznosításához, bemutatásához, valamint az egyed tartójának, hasznosítójának személyében bekövetkező változáshoz szükséges engedélyezés
 • Természetvédelmi kártalanítással kapcsolatos ügyek
 • Natura 2000 gyepterületen a nád irtásának, a gyepterület október 31. és április 23. között történő legeltetésének engedélyezése
 • Védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen végezhető tevékenységek engedélyezése
 • Nádas minősítése, nádaratás valamint nádas és más vízinövények égetésének engedélyezése
 • Védett természeti területekkel kapcsolatos eljárások
 • Védett, illetve fokozottan védett növény- és állatfajokkal, társulásokkal kapcsolatos eljárások
 • Barlang, barlangszakasz és barlangi képződményekkel, barlangban végzett tevékenységekkel összefüggő eljárások
 • Veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajokkal kapcsolatos eljárások
 • Környezetkárosodás bejelentése
 • Felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos eljárások
 • Természetben okozott károsodással és kármentesítéssel kapcsolatos eljárások
 • Védelemben részesülő állatfajokkal kapcsolatos eljárások (tartás, szaporítás, elidegenítés, felügyelet átvétele, behozatal, kivitel, szállítás, bemutatás), eredetigazolás kiállítása
 • Állatvédelmi bírság kiszabása
 • Környezeti hatásvizsgálati eljárás
 • Környezetvédelmi teljesítményértékeléssel kapcsolatos eljárások
 • Levegőtisztaság-védelmi engedélyezési eljárások, mérések, helyhez kötött légszennyező pontforrás engedélyezése
 • Hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárások
 • Egyedi környezetvédelmi azonosító létrehozása, változásjelentések feldolgozása
 • Veszélyes állatokkal kapcsolatos természetvédelmi engedélyezési eljárások és bejelentések (tartás, szaporítás, elidegenítés, behozatal, kivitel, bemutatás., stb.)
 • Hatósági nyilvántartások vezetése (hulladék kereskedelme és közvetítése, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezők, veszélyes állatok, PCB hulladék nyilvántartása)
 • Cirkuszi menazsériával kapcsolatos ügyek
Fogyasztóvédelmi feladatok
Közlekedési igazgatási feladatok
 • Útügyekkel kapcsolatos eljárások
 • Közúti közlekedéssel, a közúti gépjárművekkel, továbbá a közúti járművezetők képzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos feladatok
 • Közúti áruszállítási igazolvány, közúti személyszállítási igazolvány és járművezetői igazolvány kiadása (EU-n kívüli gépjárművezető részére)
 • Közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység végzésével kapcsolatos eljárások
 • Közúti járművek összeépítésének, egyedi átalakításának engedélyezése
 • Közúti járművek egyedi forgalomba helyezése
 • Digitális tachográf beépítését, üzembe helyezését, aktiválását, illesztését, ellenőrzését vagy javítását végző műhely gépjárműfenntartó tevékenységének engedélyezése és ellenőrzése
 • Veszélyes áruk szállításával kapcsolatos hatósági feladatok
 • Gépjárműfenntartó szervezetek nyilvántartásba vétele, személyi és dologi feltételeinek ellenőrzése, tevékenység megtiltása
 • Közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos pótalkatrészek és tartozékok ellenőrzése
 • Jármű mozgáskorlátozott személy testi adottságaihoz történő alakításához eltérés engedélyezése
 • Mezőgazdasági és erdészeti járművekkel, illetve a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárokkal kapcsolatos piacfelügyeleti feladatok
 • Személytaxi és személygépkocsis személyszállító szolgáltatás, valamint kapcsolódó önálló diszpécserszolgálati tevékenység engedélyezése
 • Közlekedési balesettel érintett gépjárművek felülvizsgálata, minősítése

Oldalak